Nielen vplyv pandémie COVID-19 bol výzvou pre právny štát

Aktuality

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spolu s Verejnou ochrankyňou práv zohrávali počas pandémie aktívnu úlohu pri ochrane základných práv občanov. Vyplýva to z dlho očakávanej Správy o právnom štáte 2021 na Slovensku, ktorú Európska komisia zverejnila 20.7.2021. Tento rok sa Komisia vo svojej správe zamerala na prehĺbenie posúdenia problémov a výziev identifikovaných v predchádzajúcej správe a zároveň zohľadnila aj vplyv pandémie COVID-19 na jednotlivé oblasti.

Podľa podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourové: „Správa o právnom štáte je užitočným preventívnym nástrojom, ktorý podnietil potrebnú diskusiu medzi členskými štátmi a inými aktérmi. Druhé vydanie je dôkazom toho, že členské štáty sú schopné pokroku pri riešení otázok právneho štátu.“

V Správe o právnom štáte 2021 na Slovensku, Komisia vyzdvihla naše zistenia o porušeniach vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti izolácie niektorých celých rómskych osád, alebo obmedzenia prístupu k zdravotnej starostlivosti a práva na vzdelanie, na ktoré sme upozornili aj v našej tohtoročnej Správe o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého
zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020 (pdf, 4,21 MB).

Napriek tomu, že vo svojej Správe Európska komisia poukazuje na viaceré ďalšie pozitívne trendy a vyzdvihuje aj úsilie SR o zlepšenie justičného systému, spomína aj obavy, ktoré pretrvávajú alebo sa zintenzívnili, najmä pokiaľ ide o nedostatok regulácie v oblasti médií, či umožnenia dôraznejšieho zapájania zainteresovaných strán a občianskej spoločnosti do legislatívneho procesu. Komisia zároveň vyjadrila aj obavy z financovania určitých mimovládnych organizácií, najmä finančné obmedzenia pre organizácie pôsobiace v oblasti rodovej rovnosti.

Na tieto ale aj iné výzvy poukázalo aj Stredisko pomocou spoločnej správy všetkých národných inštitúcií pre podporu a ochranu ľudských práv, ktorú zastrešuje Európska sieť národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI). Túto správu podáva ENNHRI v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu, ktorý predstavuje každoročný dialóg o právnom štáte medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a zainteresovanými stranami. 

Na základe spoločnej správy o právnom štáte, Stredisko následne tento rok absolvovalo aj technické stretnutie s predstaviteľmi a zástupcami z Európskej komisie, kde bližšie diskutovalo o individuálnej správe podanej za Stredisko, ktorej výstupy boli použité aj pri samotnej Správe Európskej komisie.

Prijatie Správy o právnom štáte 2021 predstavuje začiatok nového cyklu dialógu a monitorovania. Európska komisia vyzýva Radu a Európsky parlament, aby na základe tejto správy uskutočňovali všeobecné diskusie a diskusie týkajúce sa jednotlivých krajín, a vyzýva národné parlamenty a ďalších kľúčových aktérov, aby naďalej zintenzívňovali vnútroštátne diskusie. Komisia zároveň vyzýva členské štáty, aby účinne riešili výzvy uvedené v správe a je pripravená v tomto úsilí členským štátom pomôcť.

Odporúčame si prečítať celé znenie Správy Európskej komisie o právnom štáte 2021, ako aj kapitolu o právnom štáte 2021 na Slovensku.

Prečítať si môžete aj o Európskom mechanizme o právnom štáte.

Dostupná na stiahnutie je aj naša správa o stave právneho štátu (pdf, 3,9 MB).