Nevzatie na vedomie správy verejnej ochrankyne práv je prejavom neúcty k ochrane ľudských práv

Aktuality

Prístup viacerých poslancov a poslankýň NR SR k Správe o činnosti verejnej ochrankyne práv považujeme za prejav neúcty k ochrane ľudských práv. Pandémia ochorenia COVID-19 zvýšila citlivosť spoločnosti na porušovanie ľudských práv. Táto skutočnosť sa odrazila nielen na zvýšenom záujme širokej verejnosti a médií o tému ľudských práv a základných slobôd, ale aj v počte podaných podnetov na porušenie týchto práv do rúk nezávislých inštitúcií, akými sú Kancelária verejnej ochrankyne práv, ale aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Úrad Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím a Úrad Komisárky pre deti. Zvýšený počet týchto podnetov indikuje, že niektoré protipandemické opatrenia mohli predstavovať zásah do ľudských práv a základných slobôd, pričom viacerými sa v súčasnosti zaoberá Ústavný súd SR.

Preto považujeme úroveň záujmu poslancov a poslankýň parlamentu o zistenia Správy verejnej ochrankyne práv za prejav hlbokej neúcty k ochrane ľudských práv. Napriek tomu, že aj v minulosti sa prezentácii Správy verejných ochrankýň práv nevenovala náležitá pozornosť zo strany NR SR, pri prezentácii tohtoročnej Správy ukázali viacerí poslanci a poslankyne takú úroveň neúcty voči ochrane ľudských práv, aká by vo vyspelej demokratickej spoločnosti nemala mať miesto.

Stojíme za verejnou ochrankyňou práv a oceňujeme jej prácu a ostro sa vyhradzujeme voči prejavom neúcty zo strany NR SR. V čase, kedy je v spoločnosti zvýšená úroveň citlivosti na porušovanie ľudských práv, vyznieva nevzatie Správy verejnej ochrankyne práv na vedomie ako jasný prejav arogancie moci. Týmto apelujeme na všetkých poslancov a poslankyne NR SR, aby si uvedomili dôležitosť signálov, ktoré vysielajú do spoločnosti. Nezávislé inštitúcie sú základným stavebným prvkom demokratickej spoločnosti a dôležitou súčasťou systému bŕzd a protiváh. Je úlohou volených zástupcov a zástupkýň tieto inštitúcie rešpektovať a chrániť tak ich nezastupiteľné miesto v našej spoločnosti.