Návšteva európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru

Aktuality

Stretli sme sa so zástupcami a zástupkyňami skupiny ad hoc Základné práva a právny štát Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Informovali sme ich o našich doterajších aktivitách v oblasti ochrany základných práv s dôrazom na nediskrimináciu a zásadu rovnakého zaobchádzania, ako aj v oblasti právneho štátu. Informovali sme ich aj o výzvach, ktoré priniesla pandémia COVID-19, ako aj o dôležitosti zabezpečenia dodržiavania a ochrany ľudských práv v kontexte vojnového konfliktu na Ukrajine. 

Európsky hospodársky a sociálny výbor pôsobí ako poradný orgán Európskej únie, ktorý bol zriadený s cieľom zapojiť hospodárske a sociálne záujmové skupiny do vytvorenia spoločného trhu a zabezpečiť inštitucionálny mechanizmus pre informovanie Komisie a Rady ministrov o európskych otázkach. Výbor pozostáva z členov ktorí patria do jednej z troch skupín, zahŕňajúc zamestnávateľov, pracovníkov a organizácie občianskej spoločnosti.  

Skupina ad hoc Základné práva a právny štát sa vo svojej činnosti zameriava na kľúčové základné práva a otázky právneho štátu, ktoré sú obzvlášť dôležité pre občiansku spoločnosť. Skupina funguje predovšetkým ako fórum pre organizácie občianskej spoločnosti s cieľom zabezpečiť a posilniť participatívnu demokraciu. Koná tak prostredníctvom návštev vo všetkých členských štátoch EÚ a kontaktov s národnými občianskymi spoločnosťami s cieľom upozorniť na trendy v Európe so zámerom poskytnúť základ pre konštruktívny dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami.