Nadužívanie inštitútu vyšetrovacej väzby – podpora využívania alternatív

Aktuality

V rámci Projektu Release (Reducing the Excessive usage of pre-triaLdEtention via hArmonisation & Support to altErnatives) Stredisko realizovalo národné workshopy na tému: Nadužívanie inštitútu vyšetrovacej väzby – podpora využívania alternatív, ktoré sa uskutočnili v dňoch 27.02, 28.02 a 01.03 v Bratislave a v Banskej Bystrici.

Cieľom workshopov bolo prezentovanie výsledkov z 2. komponentu projektu Release. Predmetný komponent bol zameraný na teoretický výskum zahŕňajúci zber všeobecných údajov o problematike využívania inštitútu vyšetrovacej väzby a jej alternatív. Táto časť projektu bola cielená aj na identifikáciu medzier a potrieb pri využívaní alternatív vyšetrovacej väzby. Zároveň bol medzi cieľové skupiny projektu, t.j. sudcov, prokurátorov advokátov, osoby pôsobiace v akadémii venujúce sa oblasti trestného práva distribuovaný dotazník, cieľom ktorého bolo získať rôzne perspektívy na využívanie inštitútu vyšetrovacej väzby. Výsledky z dotazníkov boli rovnako prezentované v rámci workshopov.

Samotné workshopy sa sústredili na nasledujúce oblasti:

  • Predstavenie projektu Release
  • Prezentovanie procesného nástroja – Európskeho príkazu na dohľad v predsúdnom konaní
  • Právny, sociologický a psychologický pohľad na problematiku nadužívania vyšetrovacej väzby predstavili PhDr. Silvia Porubänová, pplk. PhDr., JUDr. Petra Krivosudská, PhD., LL.M a pplk. PhDr. Juraj Zajac

Výsledky z workshopov budú ďalej reportované v rámci partnerských krajín projektu a neskôr zahrnuté v Praktickej príručke, ktorá bude obsahovať časti pre konkrétne cieľové skupiny, ako sú advokáti, sudcovia a prokurátori. Praktická príručka bude zahŕňať aj zistenia z medzinárodných seminárov, ktoré sa uskutočnia 25.04.2024 v Bratislave a 16.05.2024 v Poznani.