Na vývoji v oblasti právneho štátu nám záleží – diskusia so zástupcami Európskej komisie

Aktuality

Aj tento rok sme rokovali v rámci technického stretnutia so zástupcami a zástupkyňami Európskej komisie, aby sme bližšie priblížili vývoj v oblasti stavu právneho štátu na Slovensku za rok 2021. Európska komisia pri príprave Správy o právnom štáte každoročne organizuje technické návštevy v jednotlivých členských štátoch s cieľom prediskutovať najpálčivejšie otázky v oblasti právneho štátu so zainteresovanými subjektmi vo všetkých členských štátoch, zahŕňajúc Slovensko. Na stretnutí spolu s nami diskutovali zástupcovia a zástupkyne generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť, generálneho riaditeľstva pre rozpočet a generálneho sekretariátu Európskej komisie.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje každoročný dialóg o právnom štáte medzi Európskou komisiou, Radou a Európskym parlamentom vedeného spolu s členskými štátmi, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými stranami. Správa o právnom štáte (pdf) tvorí základ tohto novovytvoreného procesu v rámci mechanizmu právneho štátu. Slúži nielen ako podklad na diskusie na úrovni EÚ, ale zároveň aj ako predchádzanie vzniku problémov v oblasti právneho štátu alebo ich prehlbovaniu.

Veľmi nás teší, že ani tento rok neušla pozornosti Európskej komisie informácia o pripravovanej správe o právnom štáte, ktorú za Stredisko každoročne predkladá ENNHRI v rámci Európskeho mechanizmu právneho štátu ako spoločnú správu všetkých vnútroštátnych inštitúcii pre ľudské práva členských krajín Európskej únie. Ide v poradí už o tretiu správu o právnom štáte, ktorú sme vypracovali s cieľom zmonitorovať vývoj vo všetkých oblastiach a základných pilieroch právneho štátu, ako sú fungovanie justičného systému, protikorupčný rámec, pluralita a sloboda médií, ako aj iné inštitucionálne otázky súvisiace so systémom bŕzd a protiváh.

Na včerajšom stretnutí sme diskutovali predovšetkým o zisteniach vyplývajúcich z našej pripravovanej správy. Tento rok sme sa podrobnejšie v diskusii zamerali aj na otázky týkajúce sa postavenia a mandátu Slovenského národného strediska pre ľudské práva ako vnútroštátnej inštitúcie pre ľudské práva, právneho rámcu ako aj fungovania organizácií občianskej spoločnosti, výzvam, ktorým čelia, ako aj vplyvu pandémie ochorenia COVID-19 na jednotlivé oblasti.

Opakovane si ceníme možnosť podrobnejšie prediskutovať jednotlivé oblasti v rámci správy o právnom štáte so zástupcami a zástupkyňami  Európskej komisie a veríme, že aj spoločná správa o právnom štáte poslúži ako dôležitý podklad na ďalšie diskusie v rámci EÚ a možnosť upozorniť na možné nedostatky, ktorých včasné riešenia nepochybne povedú k zachovaniu a ochrane právneho štátu.

Odporúčame si prečítať našu minuloročnú správu o stave právneho štátu (pdf, 2,05 MB), ktorá je dostupná v anglickom jazyku .

Viac o Európskom mechanizme právneho štátu sa dozviete na stránke európskej komisie.