Možnosti realizácie práva na vzdelanie na Slovensku

Aktuality

Dňa 10.03.2022 sme privítali zástupcov a zástupkyne viacerých verejných priamo riadených organizácií rezortu školstva (ŠPÚ, MPC, ŠŠI, CVTI SR), ale aj iných orgánov verejnej moci (napr. Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny či Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity), mimovládnych organizácií venujúcich sa oblasti vzdelávania (Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Eduroma) a ľudskoprávnych inštitúcií (KVOP, Komisárka pre deti, Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím) na predstavení publikácie Právo na vzdelanie: Vyhodnotenie podľa indikátorov ľudských práv za rok 2020. Cieľom tejto publikácie bolo prostredníctvom vybraných indikátorov vyhodnotiť možnosti realizovať právo na vzdelanie s dôrazom na zraniteľné skupiny žiakov a žiačok, a zároveň preskúmať zahrnutie ľudskoprávneho prístupu do legislatívy a metodických dokumentov.


Najdôležitejšie zistenia sa týkajú dostupnosti vzdelávacích zariadení a výrazných nedostatkov pri kompenzovaní sociálneho a zdravotného znevýhodnenia. Takto znevýhodnené deti výrazne častejšie vypadávajú zo vzdelávacieho systému a predčasne ukončujú školskú dochádzku (napr. až 22 % žiakov a žiačok, ktoré nedokončia základnú školu má zdravotné znevýhodnenie), nemajú zabezpečenú dostatočnú podporu v podobe pedagogických asistentov a asistentiek (napr. v roku 2020 bolo schválených len 44 % žiadostí o asistentov učiteľa). Zároveň sú vo vzdelávacom systéme aj „neviditeľné“ skupiny detí, ktoré môžu byť znevýhodnené, ale nemáme o nich žiadne informácie – ide najmä o deti z centier pre deti a rodiny a špeciálnych výchovných zariadení a deti cudzincov. 

Fotka zachytávajúca zamestnankyne Strediska na podujatí

V diskusii sme identifikovali niekoľko kľúčových bodov, ktoré ovplyvňujú plné uplatňovanie práva na vzdelanie na Slovensku.

  • Strategické dokumenty sú síce vypracované dostatočne, ale často chýba ich reálna implementácia a vyhodnocovanie účinnosti implementovaných nástrojov.
  • Rovnako máme zozbierané rôzne dáta, na základe ktorých by bolo možné robiť politické rozhodnutia, zatiaľ však tvorba politík skôr nie je ako je založená na dátach.
  • Potrebná je širšia spolupráca medzi kompetentnými inštitúciami a reálny participatívny proces, v ktorom sa zohľadňujú skúsenosti a potreby zainteresovaných strán.
  • Ľudskoprávne vzdelávanie by nemalo zostať len na formálnej úrovni, ale malo by viesť k rozvoju občianskych kompetencií a postojov žiakov a žiačok.

Vzhľadom na prebiehajúci príchod utečencov na Slovensko sme sa na podujatí venovali aj problému začlenenia týchto detí do vzdelávacieho systému. Vzhľadom na dlhodobo zanedbávanú tému integrácie detí cudzincov na Slovensko, majú teraz kompetentné organizácie aj školy ťažšiu situáciu a potrebujú rýchlo a operatívne reagovať na potreby. Na strane priamo riadených organizácií ministerstva školstva je záujem zjednotiť a systematizovať prístup v integrácií detí čo bude možné po čiastočnom „utrasení“ situácie a vyjasnení potrieb tejto skupiny. Podporné materiály, ktoré sú k dipozícii na webe organizácií pripravilo ŠPÚ aj MPC.

Fotka zachytávajúca zamestnankyne Strediska na podujatí

Ambíciou publikácie Právo na vzdelanie bolo identifikovať problémy, ktoré sa v rámci vzdelávacieho systému vyskytujú, má však slúžiť aj ako inšpirácia a podklad pre ďalšie výskumné aktivity pre iné inštitúcie a organizácie venujúce sa tejto téme. Rovnako môže slúžiť pre účely advokácie za zvýšenie prístupnosti vzdelávania pre zraniteľné cieľové skupiny. V tomto smere bude Stredisko ústretovým partnerom a môžete sa nás kedykoľvek obrátiť na adrese mariassyova@snslp.sk.

Publikáciu Právo na vzdelanie je dostupná na stiahnutie (pdf, 6,3 MB)