Medzinárodný seminár projektu RELEASE

Aktuality

Dňa 25.04.2024 sme v rámci projektu RELEASE (“Reducing the excessive usage of pre-trial detention via harmonisation & support to alternatives”), zorganizovali medzinárodný seminár pre účastníkov z radov prokurátorov/-riek, sudcov/-kýň, advokátov/-tiek a iných právnych profesií pôsobiacich v oblasti trestného práva z piatich partnerských krajinách participujúcich na projekte RELEASE, t.j. Slovensko, Poľsko, Grécko, Bulharsko a Chorvátsko.   

Projekt RELEASE sa zameriava na nadužívanie inštitútu vyšetrovacej väzby v regióne východnej a strednej Európy, pričom jeho zámerom je prispieť k zvýšeniu využívania alternatív k inštitútu vyšetrovacej väzby.  Na región strednej a východnej Európy je projekt zameraný z dôvodu identifikovaného nízkeho využívania alternatív k vyšetrovacej väzbe. Projekt sa snaží identifikovať problematické aspekty spojené s využívaním alternatív k vyšetrovacej väzbe a prispieť k širšiemu využívaniu tohto inštitútu a to aj prostredníctvom prezentovania najúčinnejších postupov a pracovných metód a to aj organizovaním spoločných vzdelávacích  aktivít ako sú workshopy a semináre pre osoby participujúce pri výkone vyšetrovacej väzby, v rámci ktorých si tieto vymieňajú vzájomné skúsenosti a príklady dobrej praxe.

Medzinárodný seminár svojim obsahom nadviazal na realizované národné workshopy, ktoré prebehli v mesiacoch február a marec a v rámci ktorých boli predstavené doterajšie zistenia projektu RELEASE v súvislosti s nadužívaním inštitútu väzby, právnou úpravou väzby a jej alternatív, európskymi ľudsko-právnymi štandardami v súvislosti s obmedzením osobnej slobody a judikatúrou súdov v danej oblasti.

Medzinárodný seminár bol rozdelený na dve časti. Prvá časť bola venovaná príspevkom vystupujúcich: Krešimira Kambera, právnika, riaditeľstvo právneho poradenstva Kancelárie Európskeho súdu pre ľudské práva, Edith Riegler, výskumnej pracovníčky, Inštitútu Ludwiga Boltzmanna pre základné a ľudské práva, Matyldy Pogorzelska, projektovej  manažérky, Agentúry EÚ pre základné práva, Tomáša Strémyho, profesora, Právnickej fakulty, Univerzita Komenského Bratislava. Ktorý prezentovali svoje príspevky so zameraním na vnútroštátny prístup a prístup EÚ k alternatívam väzby.

Následne druhá, praktická časť workshopu sa zamerala na aplikáciu inštitútu vyšetrovacej väzby a jej alternatív v praxi. Účastníci v rámci skupín diskutovali o praktickom využívaní vyšetrovacej väzby a jej alternatív z pohľadu ich profesijného zamerania a ich jurisdikcie.