Médiá používajú pojem diskriminácia pomerne voľne

Aktuality

Akým spôsobom je problematika diskriminácie prezentovaná v mediálnom diskurze na Slovensku? To bolo cieľom našej výskumnej správy zameranej na to, ako médiá zobrazovali diskrimináciu v prvom polroku roku 2021. Išlo o obdobie, kedy sa diskriminácia pomerne často vo verejnej diskusii skloňovala kvôli prijímaným protipandemickým opatreniam.

Sledovali sme napríklad, o akých prípadoch diskriminácie sa v slovenských médiách informuje, či je problematika diskriminácie dostatočne vysvetlená a primerane zasadená do kontextu, či je informovanie o nej korektné a či nedochádza k deformácii alebo povrchnému a nepatričnému používaniu pojmu. Ako národný antidiskriminačný orgán sa zasadzujeme o elimináciu diskriminácie v spoločnosti a z hľadiska miery verejného povedomia o problematike diskriminácie je pre nás kľúčové aj medializovanie tohto spoločensky negatívneho javu.

V predošlých výskumných správach sme sa venovali zobrazovaniu sexuálneho obťažovania v médiách a zobrazovaniu násilia na ženách v médiách.

Publikácia je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 6 MB)