LGBTI+ ľudia, médiá a obhajcovia ľudských práv v centre pozornosti 4. cyklu UPH

Aktuality

Zúčastnili sme sa schôdze o implementácii medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov v rámci prebiehajúceho 4. cyklu univerzálneho periodického hodnotenia Slovenskej republiky (UPH) na pôde OSN v Ženeve. Schôdza bola určená pre zástupcov členských štátov akreditovaných pri OSN v Ženeve s cieľom informovať ich o dodržiavaní ľudskoprávnych záväzkov Slovenskou republikou na účely formulácie odporúčaní v rámci preskúmavania Slovenska v rámci 4. cyklu UPH.

Počas schôdze v OSN sme mali možnosť predniesť naše stanovisko k napĺňaniu ľudských práv na Slovensku, v ktorom sme sa zameriavali na práva LGBTI+ ľudí, slobodu médií a ochranu novinárov, ako aj priestor pre obhajcov a obhajkyne ľudských práv, na ktoré Stredisko dlhodobo upriamuje pozornosť. V rámci uvedených ľudskoprávnych tém sme informovali najmä o:

  • dlhodobom porušovaní práv LGBTI+ ľudí na Slovensku z dôvodu absencie právnej ochrany párov rovnakého pohlavia, dostupnosti a prekážok pri medicínskej a právnej tranzícii,  stigmatizujúceho vylúčenia gejov a bisexuálnych mužov z darovania krvi a pretrvávajúcich pokusov o obmedzenie práv LGBTI+ ľudí prostredníctvom predkladania legislatívnych návrhov; 
  • náraste nenávistných prejavov a obťažovania novinárov, ako aj o výrazných zásahoch do slobody médií;
  • zúženom demokratickom priestore pre občiansku spoločnosť a obhajcov a obhajkyne ľudských práv, vrátane fragmentovanej regulácie a nedostatočného financovania.

Slovenská republika bude predmetom univerzálneho hodnotenia na 46. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v máji 2024, kde jej budú členskými štátmi OSN adresované odporúčania. Na tento účel Stredisko v októbri 2023 zaslalo Rade OSN pre ľudské práva aj svoje individuálne podanie, v ktorom sa venovalo viacerým zásadným otázkam a nedostatkom súvisiacim s ochranou a presadzovaním ľudských práv na Slovensku vrátane odporúčaní pre Slovenskú republiku. Priebeh 4. cyklu UPH bude Stredisko naďalej monitorovať a informovať o plnení akceptovaných odporúčaní Slovenskou republikou.