Informovali sme o stave implementácie dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu

Aktuality

Stredisko ako vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva monitoruje stav implementácie medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike. Pravidelne podávame aj správy medzinárodným monitorovacím mechanizmom, ktoré dohliadajú na implementáciu záväzkov zmluvných štátov a adresujú im odporúčania na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

V marci 2023 sme v rámci preskúmavania 4. periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu podali Výboru OSN proti mučeniu alternatívnu správu s našimi zisteniami. V alternatívnej správe sme adresovali niekoľko základných problémov a výziev na Slovensku:

  1. Poukazujeme na potrebu zosúladenia zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s Parížskymi princípmi, ktoré predstavujú medzinárodné štandardy na zabezpečenie efektívneho a nezávislého fungovania vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva.
  2. Podporujeme skorú ratifikáciu Opčného protokolu k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu a poukazujeme na nutnosť zabezpečiť dostatočné materiálne, finančné a personálne podmienky pre inštitúcie, ktoré budú plniť funkciu národného preventívneho mechanizmu.
  3. Upozorňujeme na problematiku neprimeraného využívania sily a nepriaznivé zaobchádzanie polície pri zásahoch proti Rómom a Rómkam a odporúčame prijatie potrebných opatrení na predchádzanie takéhoto konania, vrátane používania telových kamier a žiadame aby všetky prípady neprimeraného využívania sily a nepriaznivého zaobchádzania boli dôkladne a nezávisle vyšetrené.
  4. Informujeme aj o nezákonných sterilizáciách, hlavne rómskych žien, vítame ospravedlnenie vlády Slovenskej republiky za sterilizácie žien v rozpore s právom aj legislatívny zámer zákona o finančnom odškodnení obetí. Upozorňujeme však na nutnosť zabezpečiť nezávislé a efektívne vyšetrenie prípadov nezákonných sterilizácií a zabezpečiť prístup k účinným opravným prostriedkom pre obete.
  5. Venujeme sa aj problematike nedobrovoľných sterilizácií transrodových osôb ako požiadavky na právne uznanie rodu a odporúčame, aby Slovensko poskytovalo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre transrodové osoby v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi.
  6. Upozornili sme aj na vysokú prevalenciu domáceho a partnerského násilia počas pandémie COVID-19 a odporúčame zabezpečiť efektívne fungovanie intervenčných centier a liniek pomoci pre obete násilia.

Alternatívna správa Strediska k 4. periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu je dostupná na stiahnutie a prečítanie v anglickom jazyku v priloženom linku nižšie.

Alternatívna správa (pdf, 342 KB)

V apríli 2023 predstavíme naše zistenia aj na zasadnutí Výboru OSN proti mučeniu a o výsledkoch preskúmavania Slovenska výborom Vás budeme informovať.