Ideme do regiónov: verejné konzultácie o rodovej nerovnosti na pracovisku

Aktuality

Pripravujeme verejné konzultácie so zamestnancami a zamestnankyňami, zamestnávateľmi verejného a súkromného sektora, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými aktérmi, ktorých cieľom je zmapovať skúsenosti jednotlivých aktérov v oblasti rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku. Verejné konzultácie budú prebiehať v mesiacoch apríl 2022 a máj 2022 v Bratislavskom, Banskobystrickom, Košickom a Žilinskom regióne.

Cieľom verejných konzultácií je podporiť verejnú diskusiu, zmapovať skúsenosti zainteresovaných aktérov, a v prípade zistenia nedostatkov navrhnúť súbor odporúčaní na zlepšenie súčasného stavu rodovej rovnosti a uplatňovania súladu pracovného a súkromného života na pracovisku. V rámci verejných konzultácií bude špeciálna pozornosť venovaná zraniteľným skupinám obyvateľstva, a to najmä marginalizovaným rómskym komunitám, osobám so zdravotným znevýhodnením, LGBTIQ+ komunitám, cudzincom a pod.

V prípade, ak sa chcete dozvedieť o našich konzultáciách viac, neváhajte kontaktovať vedúcu oddelenia výskumných činností, Michaelu Ujházyovú na ujhazyova@snslp.sk.

Toto podujatie je súčasťou projektu „Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku (DGV01007), ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre roky 2014 – 2020.