Európsky výbor pre sociálne práva zverejnil záverečné odporúčania ohľadom Slovenska

Aktuality

Európsky výbor pre sociálne práva zverejnil záverečné odporúčania pre členské štáty, vrátane Slovenska. Záverečné odporúčania sa týkajú konkrétnych ustanovení Európskej sociálnej charty (revidovanej) zameraných na práva pracovníkov a pracovníčok.

Slovenská republika predložila svoju 12. národnú správu o implementácii vybraných záväzkov vo februári 2022 (dostupné v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie). Stredisko zaslalo Európskemu výboru pre sociálne práva alternatívnu správu v júni 2022 (dostupné v anglickom jazyku na našej stránke). V rámci svojej správy sme sa sústredili najmä na implementáciu záväzkov a predchádzajúcich odporúčaní Európskeho výboru pre sociálne práva týkajúcich sa práva na primeranú odmenu (čl. 4 (3) revidovanej Charty), práva na dôstojnosť pri práci (čl. 26 revidovanej Charty) a práva na informácie a prerokovanie v prípade hromadného prepúšťania (čl. 29 revidovanej Charty).

V marci 2023 Európsky výbor pre sociálne správa zverejnil svoje záverečné odporúčania pre Slovensko (dostupné v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie) pre celkovo 23 ustanovení Európskej sociálnej charty (revidovanej) v oblasti práv pracovníkov a pracovníčok za roky 2017-2020. S ohľadom na Slovensko výbor zhodnotil v 10 ustanoveniach súlad (čl. 2/2, čl. 2/3, čl. 2/4, čl. 2/6, čl. 2/7, čl. 4/2, čl. 6/2 a čl. 6/3) a v 6 ustanoveniach hodnotenie odložil pre nedostatok informácií (čl. 2/1, čl. 4/1, čl. 4/3, čl. 5, čl. 6/1 a čl. 29). V prípade 7 ustanovení výbor zhodnotil nesúlad s Európskou sociálnou chartou (revidovaniu), a to konkrétne v nasledujúcich ustanoveniach:

  • článok 2 (5): právo na riadne podmienky práce – záväzok zabezpečiť odpočinok v týždni
  • článok 4 (4): právo na primeranú odmenu – právo na dostatočnú výpovednú dobu v prípade výpovede zo zamestnania
  • článok 4 (5): právo na primeranú odmenu – obmedzenia zrážok zo mzdy
  • článok 6 (4): právo kolektívne vyjednávať – právo na kolektívne akcie
  • článok 26 (1): právo na dôstojnosť pri práci – sexuálne obťažovanie
  • článok 26 (2): právo na dôstojnosť pri práci – iné formy obťažovania (zavrhnutiahodné, zreteľne neprajné alebo útočné činy)
  • článok 28: právo zástupcov pracovníkov na ochranu v podniku a na udelenie výhod

V tomto roku Európsky výbor pre sociálne práva bude hodnotiť súlad s vybranými článkami Európskej sociálnej charty (revidovanej) v oblasti práv dieťaťa, rodinných práv a práv migrantov. Slovenská republika zaslala svoju Národnú správu o implementácii týchto vybraných záväzkov vo februári 2023 (dostupné v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie) a správy vybraných aktérov, vrátane organizácií občianskej spoločnosti je možné zaslať do 30. júna 2023.

Praktický manuál pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorý vysvetľuje proces podávania správ je dostupný v slovenskom jazyku na nasledujúcom linku.