Európska komisia zverejnila výročnú Správu o právnom štáte

Aktuality

Zástupkyne Strediska sa 6. júla 2023 zúčastnili diskusie zorganizovanej Zastúpením Európskej komisie na Slovensku za účelom prezentácie Správy o právnom štáte za rok 2023, ktorú Európska komisia vydáva každoročne v júli.

Správa o právnom štáte (link na stránku Európskej komisie) obsahuje 27 kapitol venovaných jednotlivým členským krajinám EÚ. Zameriava sa na štyri oblasti právneho štátu, a to: justičný systém, ochrana pred korupciou, sloboda a pluralita médií a inštitucionálne zabezpečenie systému bŕzd a protiváh. Pri jej príprave participovali všetky členské štáty. Európska komisia v priebehu februára až marca 2023 zorganizovala viac ako 530 online stretnutí s vnútroštátnymi orgánmi, nezávislými orgánmi a zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti. Online stretnutie so zástupkyňami Strediska sa uskutočnilo 28. marca 2023.

Slovensku bolo adresovaných sedem odporúčaní, viaceré z nich nadväzujú na odporučia z predchádzajúceho roka. V oblasti justície odporúčania smerujú k zabezpečeniu dostatočných záruk nezávislosti členov súdnej rady a k zabezpečeniu dostatočných záruk pre prípady, keď sudcovia nesú trestnoprávnu zodpovednosť za trestný čin ohýbania práva. V rámci boja proti korupcii sa žiada, aby sa zaviedla právna regulácia lobingu a posilnili právne predpisy o konfliktoch záujmov a majetkových priznaniach. Taktiež by sa mala posilniť koordinácia medzi jednotlivými orgánmi presadzovania práva a zabezpečiť objektívnosť rozhodnutí prokuratúry. Čo sa týka slobody a plurality médií, Európska komisia odporúča pokračovanie v procese vytvárania legislatívnych a iných záruk v záujme zlepšenia fyzickej bezpečnosti a pracovného prostredia novinárov, vrátane reformy zákona o ohováraní, a v procese posilňovania pravidiel a mechanizmov na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií. V rámci systému bŕzd a protiváh je odporúčané zabezpečiť verejné konzultácie v procese tvorby právnych predpisov.

Správa taktiež reflektuje stav plnenia šiestich odporúčaní adresovaných Slovensku v Správe o právnom štáte (link na stránku Európskej komisie) z roku 2022. Európska komisia zhodnotila, že tieto odporúčania boli splnené iba na 25 %. Stredisko v Správe o právnom štáte za rok 2023, ktorú každoročné podáva spoločne za európske vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva sieť ENNHRI,  zhodnotilo stav plnenia týchto odporúčaní a adresovalo vybrané ľudskoprávne aspekty ochrany právneho štátu.

V rámci projektu Podpora vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva pri monitorovaní základných práv a základných aspektov právneho štátu (informácie o projekte na našej podstránke; informácie o projekte na podstránke FRA), ktorého cieľom je okrem iného posliniť schopnosť vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva zapojiť sa do procesov uplatňovania zásad právneho štátu v rámci mechanizmov EÚ, bude táto správa čoskoro publikovaná aj v slovenskom jazyku. Stredisko zároveň plánuje realizovať festival na tému právneho štátu a vydať viaceré publikácie týkajúce sa ľudskoprávnych aspektov právneho štátu a aplikácie Charty základných práv EÚ.