Boli Rómovia a Rómky diskriminovaní pri poskytovaní ubytovania?

Aktuality

Prijali sme niekoľko sťažností na porušenie zákazu diskriminácie v oblasti poskytovania služieb krátkodobého ubytovania Rómom a Rómkam v tzv. robotníckych ubytovniach. Nakoľko obete diskriminácie často zvolia namiesto obrany ústup, zrealizovali sme tzv. situačný testing, ktorého cieľom bolo monitorovať, či ide o bežnú prax alebo o výnimočné prípady.

Situačný testing prebiehal tak, že sme kontaktovali robotnícke ubytovne prostredníctvom štyroch fiktívnych profilov – dva s typicky rómskymi menami a priezviskami a dva s typicky slovenskými menami a priezviskami.

Najčastejšie na uchádzača s typicky rómskym menom nereagovali v Bratislavskom kraji. Záujemkyni s typicky rómskym menom a priezviskom neodpovedali najčastejšie v Trnavskom kraji. Zistili sme však, že diskriminácia Rómov a Rómiek v oblasti poskytovanie ubytovacích služieb robotníckymi ubytovňami nie je bežným javom.

Správa je dostupná na prečítanie (973 KB)