Aký majú žiaci a žiačky stredných škôl postoj k extrémizmu?

Aktuality

Demokracia, ľudské práva, fašizmus, extrémizmus, či dokonca liberalizmus a mier… to všetko sú pojmy, ktoré majú v sociálnych vedách svoju absolútne jasnú definíciu, a pritom snáď v súčasnosti vo verejnej debate neexistujú slová, ktoré by spoločnosť rozdeľovali viac.

Nedávno sme vydali výskumnú správu zameranú na analýzu miery prodemokratických postojov stredoškolákov a stredoškoláčok na Slovensku. Zaujímalo nás, či sa stredoškolská mládež prikláňa skôr k prodemokratickému alebo, naopak, „extrémistickému“ pólu.

Ako národná ľudskoprávna inštitúcia považujeme za kľúčové venovať zvýšenú pozornosť oblasti výchovy a vzdelávania mladých ľudí k ľudským právam a zároveň považujeme za dôležité aj pravidelne skúmať a vyhodnocovať vývoj postojov cieľovej skupiny mladých ľudí k aktuálnym témam súvisiacim s ľudskými právami a ich uplatňovaním na Slovensku.

Úloha vyplýva z Koncepcie boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024, pričom kladie dôraz na zmapovanie postojov mládeže v témach, ktoré môžu viesť k ich ďalšej radikalizácii, na určenie rizikových skupín žiakov a žiačok na základe zozbieraných dát a tiež na vytvorenie poznatkovej bázy pre tvorbu vzdelávacích aktivít cielených na elimináciu takýchto postojov a podporu tolerancie v spoločnosti.

K vydaniu správy sme vydali aj blog na sme.sk.

Výskumná správa je dostupná na stiahnutie a čítanie (pdf, 14,3 MB)