Akú skúsenosť s diskrimináciou na pracovisku majú transrodové osoby?

Aktuality

Dňa 11. mája 2022 sa uskutočnila verejná konzultácia s cieľom širšieho mapovania skúseností transrodových osôb s diskrimináciou v pracovnoprávnej oblasti. Vybranú cieľovú skupinu sme pozvali s cieľom priniesť do širšej diskusie hlasy zastupujúce skúsenosti osôb zo znevýhodnených skupín. 

Verejné konzultácie sa zameriavajú na rôzne cieľové skupiny, ktorých spoločnou charakteristikou je, že sa v práci stretávajú so stereotypmi, či predsudkami, ktoré negatívne ovplyvňujú pohľad ľudí na určité skupiny a prispievajú k diskriminácii osôb. Súčasťou rozhovorov sú otázky týkajúce sa osobnej skúsenosti transrodových osôb s diskrimináciou na pracovisku a zároveň je diskusia zameraná na možné riešenie problému a zlepšenie situácie pre túto znevýhodnenú skupinu.

V priloženom dokumente sú popísané jednotlivé oblasti, ktoré boli v rámci verejnej konzultácie sledované, spolu s citáciami odpovedí respondentov a respondentiek a krátkym zhrnutím.

Verejné konzultácie sú súčasťou projektu „Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku (DGV01007), ktorý je podporený v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky pre roky 2014 – 2021.

Správa je dostupná na čítanie (pdf, 326 KB)