Aktuálne výzvy a metódy výskumu ľudských práv

Aktuality

V dňoch 1.-2. júna sa Stredisko zúčastnilo konferencie Research Methods and Measuring Human Rights in the European Union, ktorú organizovala FRA (Agentúra EÚ pre základné práva) s cieľom diskutovať o aktuálnych výskumných témach a o tom, ako v súčasnosti merať ľudské práva. Svoje skúsenosti prezentovali výskumníci a výskumníčky z FRA a európskych NHRI aj zástupcovia a zástupkyne akademického sektora.

Jednou z kľúčových výziev súčasnosti je interdisciplinarita výskumu a potreba prepojenia sociálnych vied a práva. Najmä oblasť digitálnych práv a umelej inteligencie ešte len čaká stanovenie všeobecne platných ľudskoprávnych štandardov tak, aby nezáviseli od jednotlivých technologických spoločností. Zároveň je potrebné vnímať nielen výhody digitalizácie a informačných technológií, ktoré okrem iného priniesli rozmach ľudskoprávneho aktivizmu, ale aj skúmať potenciálne vplyvy na dodržiavanie ľudských práv a environmentálne aspekty digitalizácie.

V poslednom období sa čoraz viac dostávajú do popredia práva migrantov a migrantiek, pričom výskum sa musí v tomto prípade vyrovnať s nedostatkom dát a informácií. Nízky počet podnetov o porušovaní práv neznamená nízku intenzitu problému, naopak, úlohou výskumu je identifikovať prekážky, ktoré migrantom a migrantkám bránia v uplatňovaní svojich práv. Je dôležité zamerať výskum aj na tých ľudí, miesta a procesy, ktoré často zostávajú skryté a teda náchylnejšie na porušovanie ľudských práv. Ide napríklad o nelegálnych migrantov alebo detenčné centrá. Aj v rámci skupiny migrantov existujú znevýhodnené skupiny vyžadujúce špecifickú pozornosť, či už ide o ženy, deti, zdravotne znevýhodnených a starších ľudí alebo národnostné a etnické menšiny. Okrem samotných porušení práv sa treba zamerať aj na efektívnosť a dostupnosť prostriedkov nápravy.

Do výskumov je potrebné zahrnúť nielen obete, ale aj porušovateľov ľudských práv, či už ide o súkromné spoločnosti alebo samotné štáty, a odhaľovať tak nielen následky, ale aj príčiny takýchto porušení. Rovnako je nevyhnutné zamerať sa aj na skúsenosti miestnych komunít.

Jedným z hlavných záverov konferencie je, že samotné výsledky výskumov a súdnych rozhodnutí v oblasti ľudských práv je potrebné dostať za použitia adekvátneho jazyka bližšie k ľuďom, pretože je to najlepší prostriedok na šírenie povedomia o ľudských právach a dôvery v ľudskoprávne inštitúcie. Dáta by tiež mali byť podkladom pre prijímanú legislatívu, čo je jednou z deklarovaných priorít FRA na európskej úrovni a výzva pre národné ľudskoprávne inštitúcie.