Aj ekonomické násilie je násilie

Aktuality

V rámci prebiehajúcich 16 dní aktivizmu sme na Stredisku zorganizovali virtuálny okrúhly stôl ako súčasť série podujatí pripravovaných v spolupráci s Úniou materských centier Iné podoby násilia na ženách. Spoločne sa snažíme poukázať aj na menej viditeľné a uchopiteľné formy násilia.

Dnešnou témou bolo ekonomické násilie, ktoré sa týka najmä žien žijúcich v ekonomicky závislom vzťahu – napr. ženy počas materskej a rodičovskej dovolenky alebo ženy v staršom veku, ktoré už nemajú vlastný príjem. Násilie, pri ktorom je jeho obetiam kontrolovaný, častokrát aj  obmedzovaný prístup k financiám, je oveľa rozšírenejšie, než ukazujú dostupné dáta a policajné štatistiky.

Navyše je ekonomické násilie nepriamo podporované systémovými nerovnosťami v odmeňovaní, nedostatkami pri stanovovaní výšky výživného a obmedzenými prostriedkami ochrany pre ženy, ktoré odchádzajú zo spoločnej domácnosti od násilníka.

Je úlohou nás všetkých – štátu, inštitúcií, občianskej spoločnosti, ale aj aktivistov a aktivistiek a ďalších – aby sme o probléme ekonomického násilia v spoločnosti hovorili otvorene a povzbudili tak obete týchto foriem násilia domáhať sa spravodlivosti. Ďalšie výstupy z okrúhleho stolu vrátane odporúčaní zverejníme čoskoro na našom webe.

Zúčastnili sa:
Mária Viteková – Národná linka pre ženy zažívajúce násilie,      
Mgr. Barbora Burajová – Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách,    
Tatiana Brnová – Žena v tiesni,    
Daniela  Konečná, Katarína Scott, Silvia – Únia materských centier,
Mgr. Dušana Kurillová – Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením, Magistrát Bratislavy,
PhDr. Silvia Poórová, PhDr. Mgr. Branislava Belanová, Mgr. Lýdia Alföldyová, Mgr. Juliana Hanzová – Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb,
Jana Sýkorová – Informačné centrum mladých, Prievidza.