27
júl

Nielen vplyv pandémie COVID-19 bol výzvou pre právny štát

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva spolu s Verejnou ochrankyňou práv zohrávali počas pandémie aktívnu úlohu pri ochrane základných práv občanov. Vyplýva to z dlho očakávanej Správy o právnom štáte 2021 na Slovensku, ktorú Európska komisia zverejnila 20.7.2021. Tento rok sa Komisia vo svojej správe zamerala na prehĺbenie posúdenia problémov a výziev identifikovaných v predchádzajúcej správe a zároveň zohľadnila aj vplyv pandémie COVID-19 na jednotlivé oblasti.

Podľa podpredsedníčky pre hodnoty a transparentnosť Věry Jourové: „Správa o právnom štáte je užitočným preventívnym nástrojom, ktorý podnietil potrebnú diskusiu medzi členskými štátmi a inými aktérmi. Druhé vydanie je dôkazom toho, že členské štáty sú schopné pokroku pri riešení otázok právneho štátu.“

26
júl

List Komisárky Rady Európy k nezákonným sterilizáciám rómskych žien

V pondelok 19. júla 2021 bol zverejnený list Komisárky Rady Európy pre ľudské práva Dunje Mijatović adresovaný premiérovi SR a ministerke spravodlivosti SR, v ktorom vyzýva vládu SR, aby vytvorila mechanizmus na zabezpečenie rýchleho a efektívneho prístupu k odškodneniu obetí nezákonnej sterilizácie. Komisárka v liste poukazuje na potrebu zaviesť rýchlu, efektívnu a spravodlivú nápravu zahŕňajúcu ospravedlnenie a kompenzáciu pre obete nezákonných sterilizácií. 

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva sa pripája k výzve Komisárky na definitívne vyriešenie tejto témy tak pre obete, ako aj pre štát. Slovenská republika viac nemôže zatvárať oči pred vykonanými nezákonnými sterilizáciami prevažne rómskych žien a musí za ne prevziať zodpovednosť.

14
júl

Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali Správu o implementácií vybraných záväzkov SR

V rámci monitorovacieho mechanizmu Európskeho výboru pre sociálne práva Rady Európy sme po prvýkrát pripravili Správu o implementácií vybraných záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Monitorovací mechanizmus Rady Európy má za úlohu vyhodnotiť súlad zmluvných štátov s jednotlivými ustanoveniami Európskej sociálnej charty.

Dňa 16. februára 2021 predložila vláda Slovenskej republiky svoju 11. Národnú správu Európskemu výboru pre sociálne práva. V rámci tohtoročného monitorovacieho cyklu bol štát povinný podať informácie pre 2. tematickú skupinu ustanovení Európskej sociálnej charty (revidovanej) zameranú na zdravie, sociálnu bezpečnosť a sociálnu ochranu.

08
júl

Odborná diskusia k problematike nebezpečného elektronického obťažovania

Dňa 07. júla 2021 sme zorganizovali pracovné stretnutie k problematike nebezpečného elektronického obťažovania, teda ust. § 360b Trestného zákona. Keďže k problematike kyberšikany a bezpečnosti používania sociálnych sietí organizujeme množstvo vzdelávacích aktivít pre deti mládež aj dospelých, oceňujeme iniciatívu poslancov a poslankýň NRSR zaviesť do praxe novú skutkovú podstatu trestného činu, ktorá nadobudla účinnosť od 1. júla 2021.

Cieľom ostatnej novely trestného zákona má byť postih takých konaní a osôb, ktoré prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete zhoršia kvalitu života inej osoby tým, že ju dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jej mene alebo ju inak obťažuje. Za nebezpečné elektronické obťažovanie sa považuje aj také konanie, ktoré súvisí s neoprávneným zverejnením alebo sprístupnením tretej osobe obrazového, zvukového, alebo zvukovo obrazového záznamu prejavu osobnej povahy získaného s jej súhlasom.

01
júl

Aby rozmanitosť bola vnímaná ako „normálna“ a samozrejmá

Mali sme tú česť zúčastniť sa slávnostného otvorenia festivalu Dúhový PRIDE Bratislava, na ktorom vystúpila aj výkonná riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová. Na podujatí sme sa stretli so zástupcami neziskového sektora, samosprávy, cirkví ale aj zástupcami rodičov LGBTI+ osôb.

Oceňujeme, že tohtoročný Dúhový PRIDE akcentuje situáciu transrodových ľudí a zároveň nezastupiteľnú misiu rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov LBGTI+, pretože myseľ i srdcia ľudí otvárajú práve príbehy, skutočné príbehy o sile nezastupiteľnej lásky.

Prestaňme prosím hovoriť o tolerancii, ktorá v sebe ukrýva potenciál „nutného“ či „trpeného zla“. My všetci sme však nositeľmi/nositeľkami potenciálu dobra, smerujme preto ku prijatiu, akceptácii, ktorá je podmienkou vzájomného rešpektu.

15
jún

Svetový deň povedomia o zneužívaní a týraní starších osôb

Tento deň si pripomíname od roku 2011 s cieľom poukázať na túto zraniteľnú skupinu, zviditeľniť problém násilia na senioroch a seniorkách a posilniť mechanizmy, ktoré by im mali poskytnúť ochranu. V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali medzinárodným ľudskoprávnym mechanizmom a potrebe medzinárodného ľudskoprávneho dokumentu OSN, ktorý by definoval záväzky štátov na ochranu ľudských práv osôb vo vyššom veku.

Prípady násilia, zneužívania a týrania sú málokedy nahlásené, a tak nám štatistické dáta neodhalia skutočný rozmer tohto problému. Stredisko v roku 2020 realizovalo dotazníkový prieskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 130 organizácií pracujúcich s osobami vo vyššom veku:

15
jún

Výsledky výtvarnej súťaže Moje ľudské práva

Už po 9. krát sme ponúkli žiakom a žiačkam základných škôl, špeciálnych základných škôl a základných umeleckých škôl možnosť zapojiť sa do výtvarnej súťaže Moje ľudské práva. Cieľom súťaže je osveta v rámci dodržiavania ľudských práv a nediskriminácie, tolerancie, rešpektu a všeobecného uplatňovania ľudských práv a základných slobôd v reálnom živote. Tento rok sme pre deti vybrali 3 tematické okruhy:

1, Spolu dokážeme veľké veci,

2, Nie je zmena ako zmena, ľudské práva a klimatická zmena,

3, Kalendár ľudských práv.

Do súťaže sa zapojilo celkom 128 škôl s 727 výtvarnými prácami. Po starostlivom posúdení všetkých prác sa porotcovia a porotkyne zhodli na výherných výkresoch. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým učiteľom a učiteľkám, ako aj rodičom, za váš čas a energiu, ktorú ste vložili do práce s deťmi. Zároveň ďakujeme sponzorom za poskytnuté vecné dary pre výhercov a výherkyne.

12
jún

Akú ochranu poskytujú medzinárodné ľudskoprávne mechanizmy seniorom a seniorkám?

Blíži sa Svetový deň povedomia o týraní a zneužívaní starších osôb. Už niekoľko rokov sa na pôde OSN diskutuje o potrebe dohovoru o právach ľudí vo vyššom veku s cieľom ich adresnejšej ochrany, predovšetkým v rámci činnosti Otvorenej pracovnej skupiny o starnutí. Tomu, či je aktuálne platný medzinárodný právny rámec dostatočný a efektívne využívaný, sa venuje aj Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý v pravidelných cykloch vypracováva Správu o medzinárodnom ľudskoprávnom rámci s ohľadom na ochranu práv starších osôb.

Najnovšia správa, ktorá bola zverejnená v marci 2021, podčiarkuje, že v žiadnej z existujúcich medzinárodných zmlúv nie je explicitne venovaný priestor tomu, ako môže proces starnutia negatívne vplývať na prístup k právam ani fenoménu ageizmu. Bez takéhoto rámca je ťažké efektívne uplatňovať existujúce normy na špecifickú situáciu starších ľudí a ich ochranu.

09
jún

Zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv za rok 2020

Vážené dámy, vážení páni, zverejnili sme Správu o dodržiavaní ľudských práv, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike za rok 2020, ktorú vydávame každoročne do 30. apríla.

Rok 2020 sa niesol v znamení pandémie ochorenia COVID-19, ktorá v zásadnej miere ovplyvnila mieru výkonu ľudských práv a základných slobôd. Osobitne negatívny dopad mala na najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Našim cieľom bolo poskytnúť objektívny, pravdivý a aktuálny obraz o dodržiavaní ľudských práv na území SR v čase pandémie ochorenia COVID-19. Taktiež nemenej dôležitým cieľom bola adresnosť odporúčaní zodpovedným právnym subjektom, ktorých pôsobenie ovplyvňuje mieru ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd, dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania.