Svetový deň sociálnej spravodlivosti

Kalendár

Od roku 2009 si 20. februára pripomíname Svetový deň sociálnej spravodlivosti, ktorého cieľom je poukazovať na sociálnu nespravodlivosť na svete a na potrebu podpory rozvoja spoločnosti vo všetkých krajinách sveta. Podpora sociálnej spravodlivosti v sebe zahŕňa boj proti chudobe, sociálnej exklúzii, rodovej nerovnosti, nezamestnanosti a to aj prostredníctvom ochrany a podpory ľudských práv. Hoci je tento deň venovaný najmä vzájomnej podpore sociálneho rozvoja medzi štátmi, netreba zabúdať na to, že sociálne problémy naďalej rozdeľujú aj slovenskú spoločnosť a pandémia ochorenia COVID-19 ich ešte viac prehĺbila. Je preto úlohou nás všetkých, aby sme presadzovali práva osobitne zraniteľných skupín, akými sú ženy, deti, osoby so zdravotným postihnutím, etnické menšiny alebo osoby zo sociálne vylúčeného prostredia. Iba spoločnosť, ktorá ochraňuje práva všetkých jej skupín môže dosiahnuť sociálnu spravodlivosť a zabezpečiť rovnosť pre všetkých.