Stretnutie ÚSVRK

Kalendár

Stretnutie ÚSVRK k implementácii akčného plánu k Stratégii inklúzie Rómov. Počas roka sa Stredisko zúčastňuje na príprave viacerých vnútroštátnych politík v oblasti ľudských práv a nediskriminácie, vrátane jednotlivých akčných plánov slúžiacich pre implementáciu Stratégie pre integráciu Rómov do roku 2030.