Stretnutie pracovnej skupiny pre Rovnosť pohlaví (EQUINET)

Kalendár

Stretnutie pracovnej skupiny Equinet pre Rovnosť pohlaví (Gender Equality).

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska počas roka plnia úlohy spojené s členstvom v sieti Equinet.

Equinet je sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie.