Nediskriminácia Rómov a Rómok (okrúhly stôl)

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný Európskou sieťou národných orgánov pre rovné zaobchádzanie na tému „Nediskriminácia, inklúzia a participácia Rómskych komunít“ v súvislosti s prijatím Európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov pre roky 2020 – 2025 zo dňa 7. októbra 2020.

Ciele: (1) zvyšovanie povedomia národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie o nového európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov, (2) výmena informácií a zdieľanie príkladov dobrej praxe v oblasti monitoringu implementácie európskych stratégií a strategických rámcov, (3) zosúladenie činnosti rôznych zainteresovaných aktérov pri monitorovaní a implementácie nového európskeho strategického rámca pre rovnosť, začleňovanie a účasť Rómov.