Medzinárodný deň ľudskej solidarity

Kalendár

Ľudské práva delíme na tri generácie: politické a občianske práva ako práva prvej generácie, ekonomické, hospodárske a kultúrne práva ako práva druhej generácie a tzv. práva solidarity ako práva tretej generácie. Zatiaľ čo práva prvej a druhej generácie majú na zreteli najmä napĺňanie potrieb nás jednotlivcov a našich čias, práva solidarity – ako napríklad právo byť účastní na spoločnom dedičstve ľudstva, právo na čisté a zdravé životné prostredie, atď. – majú za úlohu definovať kolektívne nároky ľudí dneška, ako aj budúcich generácií.

Valné zhromaždenie OSN označilo solidaritu ako kľúčovú hodnotu 21. storočia. V roku 2005 prijalo rezolúciu 60/209, kde ustanovilo 20. december ako Medzinárodný deň ľudskej solidarity. Hlavnou myšlienkou tohto dňa má byť posilnenie boja proti chudobe, korupcii a terorizmu a uvedomenie si významu solidarity pri riešení globálnych problémov.

Ak chceme byť aj my účastní a účastné na kolektívnom pokroku ľudstva, musíme si uvedomiť, že právo naň majú všetci a všetky z nás. Budúcnosť tejto planéty so všetkým, čo k tomu patrí, totiž prináleží nám všetkým, bez ohľadu na naše stále sa prehlbujúce rozdiely a nerovnosti.

Nech je dnešok pripomienkou, že len spoločne vieme riešiť globálne problémy, odstrániť chudobu, zabezpečiť rovnosť a dosiahnuť pokrok naozaj pre všetkých.