Európsky deň práv pacientov

Kalendár

Právo na prístup k adekvátnej zdravotnej starostlivosti a právo na prístup k informáciám sú základom práv pacientov. Aj napriek ich prirodzenému charakteru však nie sú ani dnes samozrejmosťou pre veľké skupiny ľudí nielen na Slovensku. Na podnet Európskeho parlamentu a Európskeho hospodárskeho a ekonomického výboru si pripomíname, že je úlohou nás všetkých bojovať za to, aby rovnosť v právach nebola len naivným želaním, ale prirodzenou súčasťou akejkoľvek demokratickej spoločnosti.

V rámci plnenia činnosti vyplývajúcej z našich mandátov sme na Stredisku identifikovali viacero problematických oblastí v prístupe pacientov k zdravotnej starostlivosti. Týkajú sa napríklad výšky doplatkov za lieky, kedy v prípade jednej diagnózy sú tieto doplatky nulové a v prípade inej diagnózy je ich výška za hranicou finančných možností priemerne zarábajúceho človeka. Takisto registrujeme čím ďalej tým viac prípadov, kedy zdravotná poisťovňa neschválila výnimku na úhradu registrovaného lieku napriek tomu, že v porovnateľnom prípade rozhodla inak. Na Stredisko sa tiež obrátil pacient jednej zo zdravotných poisťovní, ktorému nebola preplatená zdravotná starostlivosť poskytnutá v zahraničí v rovnakom rozsahu ako pacientovi inej zdravotnej poisťovne.

Vzhľadom na Ústavou zaručené právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe povinného zdravotného poistenia vnímame tieto skutočnosti ako zásadné a veľmi vážne. V modernej demokratickej spoločnosti by nemalo byť prípustné, aby sa povaha dostupnej zdravotnej starostlivosti tak zásadne menila od prípadu k prípadu. Do budúcna preto považujeme za potrebné zaoberať sa systémovou zmenou, ktorá by zabezpečila prístup pacientov k zdravotnej starostlivosti na nediskriminačnom princípe a v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania. Na otvorení odbornej diskusie sa plánujeme aktívne podieľať.

Európsky deň za práva pacientov je deň, kedy si musíme opäť pripomenúť, že rovnosť v právach je síce prirodzená, no jej faktické dosiahnutie je v rukách nás všetkých. V mene Strediska by sme preto dnes chceli podporiť a povzbudiť pacientov v uplatňovaní ich práv a v poukazovaní na možné nedostatky systému poskytovania zdravotnej starostlivosti. Sme totiž presvedčení, že práve aktivizmus pacientov a pacientských organizácií môže prispieť k odhaleniu týchto nedostatkov a k ich odstráneniu.