Implementácia Európskej sociálnej charty (webinár)

Kalendár

Webinár organizovaný Radou Európy a Európskou sieťou národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv na tému „Ako sa môžu národné inštitúcie na podporu a ochranu ľudských práv (NHRI) a národné orgány pre rovnaké zaobchádzanie (EB) zapojiť do činnosti Európskeho výboru pre sociálne práva a monitoringu implementácie Európskej sociálnej charty.“

Ciele webináru: (1) posilniť vedomosti národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie o postupoch monitorovania Európskej sociálnej charty, najmä pokiaľ ide o postup podávania správ, kolektívnych sťažností, (2) výmena informácií pre závery Európskeho výboru pre sociálne práva v tematickom okruhu – zdravie, sociálne zabezpečenie a ochrana.