44. zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Kalendár

Zasadnutie Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny

Zamestnanci a zamestnankyne Strediska si aktívne plnia úlohy spojené
s členstvom v Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť a jej jednotlivých výboroch, v ktorých Stredisku vyplýva členstvo na základe ich štatútov.

Okrúhly stôl v Senáte Parlamentu českej republiky

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný Senátom parlamentu Českej republiky a Fórem dárců. Jednou z tém je aj „Podpora diverzity jako důležitého nástroje pro pokrizový restart společnosti“, kde bude prezentovaná aktuálna situácia v oblasti rovných pracovných príležitostí na pracovisku v Českej republike a na Slovensku.

Výkonný riaditeľka SNSĽP Silvia Porubänová prezentovala kontext situácie v Slovenskej republike v oblasti podpory diverzity a inklúzie na pracovisku, vývoj zamestnávateľských priorít, príklady opatrení a nástrojov , vrátane novovyvinutého Indexu diverzity.

Ako napĺňať právo detí a mladých ľudí na kvalitné vzdelávanie v oblasti vzťahovej a sexuálnej výchovy?

Kalendár

Okrúhly stôl organizovaný v spolupráci s občianskym združením Možnosť voľby. Cieľom stretnutia je identifikovať, aké rámce, možnosti a prípadné prekážky utvára aktuálne nastavenie vzdelávacej politiky pre učiteľky a učiteľov pri výučbe tém súvisiacich so sexuálnou výchovou resp. prierezovej témy Výchova k manželstvu a rodičovstvu.

Na okrúhly stôl boli pozvaní rôzny aktéri a aktérky, ktorých práca má vplyv na uplatňovanie práva detí a mladých ľudí na vzdelanie v praxi: zástupkyne a zástupcov Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie Verejnej ochrankyne práv, Štátneho pedagogického ústavu, MVO, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva spravodlivosti SR, zástupkyne a zástupcov učiteľskej obce, výskumníčky a výskumníkov.