Správna rada

Správna rada je orgánom Strediska. Má deväť členov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v oblasti ochrany ľudských práv. Členmi a členkami Správnej rady sú:

1, doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
vymenovaný dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave od 01.04.2021 do 01.04.2024 (II. funkčné obdobie)

Predseda Správnej rady od 25.09.2020

6, doc. JUDr. Lívia Trellová, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od 01.09.2022 do 01.09.2025 (I. funkčné obdobie)

Podpredsedníčka Správnej rady od 18.04.2023

2, JUDr. Alexandra Stachová
vymenovaná Verejným ochrancom práv od 01.03.2023 do 01.03.2026 (I. funkčné obdobie)

3, JUDr. Peter Vodráška, LL.M.
vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky od 04.10.2022 do 04.10.2025 (I. funkčné obdobie)

4, člen/ka vymenovaný/á predsedom vlády SR na návrh mimovládnych organizácií
(v súčasnosti neobsadené)

5, JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M., M.A
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici od 01.09.2022 do 01.09.2025 (I. funkčné obdobie)

7, JUDr. Ľudmila Elbert, PhD.
vymenovaná dekanom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach od 08.02.2023 do 08.02. 2026  (II. funkčné obdobie)

8, Mgr. Jarmila Lajčáková
vymenovaná prezidentkou Slovenskej republiky od 14.02.2023 do 14.02.2026 (I. funkčné obdobie)

9, člen/ka vymenovaný/á ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(v súčasnosti neobsadené)

Rokovací poriadok:

ReadSpeaker Počúvajte Rokovací poriadok Správnej rady SNSĽP 01.05.2022