Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien zverejnil záverečné odporúčania ohľadom Slovenska

Aktuality

Výbor OSN pre odstránenie diskriminácie žien v máji 2023 preskúmal 7. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien.

Pri preskúmavaní súladu slovenskej legislatívy a praxe s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi Výbor zobral tiež do úvahy informácie poskytnuté Strediskom prostredníctvom našej alternatívnej správy (súbor dostupný v anglickom jazyku na stránke OHCHR ako docx) a počas diskusie s členmi a členkami Výboru, ako aj informácie poskytnuté organizáciami občianskej spoločnosti – Fenestra, Ženské kruhy a Poradňa pre občianske a ľudské práva (súbor dostupný v anglickom jazyku na stránke OHCHR ako docx), a Možnosť voľby, InTYMYta a Centrum pre reprodukčné práva (súbor dostupný v anglickom jazyku na stránke OHCHR ako docx), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv.

Výbor adresoval Slovenskej republike niekoľko nových a opakovaných odporúčaní, okrem iného:

1) posilniť mandát a nezávislosť Strediska v súlade s Parížskymi princípmi

2) prijať komplexnú legislatívu o prevencii a odstraňovaní násilia páchaného na ženách

3) zabezpečiť, aby ukrajinské utečenkyne a utečenci mali prístup k zamestnaniu, ubytovaniu alebo zariadeniam starostlivosti o deti

4) poskytovať vzdelávanie o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach, primerané veku a založené na vedeckých dôkazoch a medzinárodnych ľudskoprávnych štandardoch

5) zabezpečiť, aby legálne prerušenie tehotenstva vrátane umelého prerušenia tehotenstva na požiadanie a moderné antikoncepčné prostriedky boli pokryté verejným zdravotným poistením a odstrániť obmedzenia k prístupu k bezpečným formám UPT

6) odstrániť a sankcionovať segregáciu rómskych žien v pôrodniciach,  uľahčiť obetiam nútených sterilizácií prístup k spravodlivosti

7) zabezpečiť, aby transrodové ženy mohli naďalej získavať právne uznanie rodu a zmeniť si meno bez toho, aby podstúpili nedobrovoľnú sterilizáciu

Všetky odporúčania Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien sú dostupné na stránke Výboru OSN (súbor dostupný v anglickom jazyku ako docx). Stredisko bude dôsledne monitorovať ich napĺňanie na vnútroštátnej úrovni.