Hodnotenie implementácie Dohovoru proti mučeniu zo strany Slovenskej republiky

Aktuality

Výbor OSN proti mučeniu v máji 2023 preskúmal 4. periodickú správu Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu.

Pri preskúmavaní súladu slovenskej legislatívy a praxe s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi v oblasti boja proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu zobral tiež do úvahy informácie poskytnuté Strediskom prostredníctvom našej alternatívnej správy (súbor dostupný v anglickom jazyku na stránke OHCHR ako pdf) a počas diskusie s členmi a členkami Výboru, ako aj informácie poskytnuté organizáciami občianskej spoločnosti (Poradňa pre občianske a ľudské práva (súbor dostupný v anglickom jazyku na stránke OHCHR ako docx), Fórum pro lidská práva a Európske centrum pre práva Rómov (súbor dostupný v anglickom jazyku na stránke OHCHR ako docx)), ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane a presadzovaní ľudských práv.

Výbor adresoval Slovenskej republike niekoľko nových a opakovaných odporúčaní týkajúcich sa najmä posilnenia mandátu a nezávislosti Strediska v súlade s Parížskymi princípmi, neprimeraného použitia sily zo strany orgánov činných v trestnom konaní, nútených sterilizácií rómskych žien, či rodovo podmieneného násilia. Veľká časť opatrení sa zameriava na zabezpečenie nestranného a efektívneho vyšetrovania predovšetkým prípadov neprimeraného použitia sily orgánmi činnými v trestnom konaní vrátane násilia proti Rómom, domáceho a rodovo podmieneného násilia a sterilizácií Rómskych žien, ako aj na zabezpečenie primeraného odškodnenia pre obete týchto trestných činov.

Odporúčania Výboru OSN proti mučeniu sú dostupné na stránke Výboru OSN (súbor dostupný v anglickom jazyku ako pdf). Stredisko bude dôsledne monitorovať ich napĺňanie na vnútroštátnej úrovni.