Informovali sme o stave implementácie Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien

Aktuality

Ako vnútroštátna inštitúcia pre ľudské práva monitorujeme stav implementácie medzinárodných dohovorov v oblasti ľudských práv v Slovenskej republike. Pravidelne podávame aj správy medzinárodným monitorovacím mechanizmom, ktoré dohliadajú na implementáciu záväzkov zmluvných štátov a adresujú im odporúčania na zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv.

V apríli 2023 sme v rámci preskúmavania 7. periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien podali Výboru OSN pre odstránenie diskriminácie žien alternatívnu správu s našimi zisteniami. V alternatívnej správe sme adresovali niekoľko základných problémov a výziev na Slovensku:

  1. Poukazujeme na potrebu zosúladenia zákona o zriadení Slovenského národného strediska pre ľudské práva s Parížskymi princípmi, ktoré predstavujú medzinárodné štandardy na zabezpečenie efektívneho a nezávislého fungovania vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva.
  2. Upozornili sme aj na vysokú prevalenciu domáceho a partnerského násilia počas pandémie COVID-19 a odporúčame, aby v prípade mimoriadnych situácií majúcich dopad najmä na ženy boli prijaté adekvátne opatrenia, ktoré zabezpečia okamžitý prístup k zdravotným a sociálnym službám. Zároveň odporúčame zabezpečiť efektívne fungovanie intervenčných centier a liniek pomoci pre obete násilia.
  3. Vo vzťahu k nezákonným sterilizáciám najmä rómskych žien upozorňujeme na nutnosť zabezpečiť nezávislé a efektívne vyšetrenie prípadov nezákonných sterilizácií a zabezpečiť prístup k účinným opravným prostriedkom pre obete.
  4. Venujeme sa aj problematike nedobrovoľných sterilizácií transrodových osôb ako požiadavky na právne uznanie rodu a odporúčame, aby Slovensko poskytovalo dostupnú zdravotnú starostlivosť pre transrodové osoby v súlade s medzinárodnými ľudskoprávnymi štandardmi a aby sa zamedzilo legislatívnym návrhom obmedzujúcim prístup k právnemu uznaniu rodu.
  5. Zdôraznili sme aj alarmujúci stav v oblasti reprodukčných a sexuálnych práv a odporúčame zdržať sa zavádzania legislatívnych opatrení obmedzujúcich prístup k interrupciám a znižujúcich existujúce práva v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia v rozpore so zásadou zákazu retrogresie a zabezpečiť prístup k bezpečným interrupciám.
Alternatívna správa k 7. periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien je dostupná na stiahnutie a prečítanie v anglickom jazyku (pdf, 258 KB)