Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali alternatívnu správu

Aktuality

Aj v tomto roku sme pripravili alternatívnu správu o implementácii vybraných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej) (link na dokument) pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva. Výbor bude ďalej vyhodnocovať, či legislatíva a prax na Slovensku sú v súlade alebo nesúlade s Chartou.

Slovenská republika predložila svoju 13. Národnú správu (link na dokument na stránke Rady Európy) vo februári 2023. Ako národná inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv sme privítali možnosť poskytnúť Výboru informácie o implementácii príslušných ustanovení revidovanej Charty a reflektovať na národnú správu. Tento rok sa Výbor venuje ustanoveniam v tematickej skupine ohľadom práv detí, rodín a migrantov a migrantiek.

V našej správe sme sa sústredili najmä na implementáciu záväzkov a predchádzajúcich odporúčaní pre Slovensko týkajúcich sa najmä práva rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu (čl. 16) a práva detí a mladistvých na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu (čl. 17).

Konkrétne sme Výbor informovali o témach:

  • rodovo podmienené a domáce násilie a súvisiace podporné služby
  • nedostatok sociálneho bývania, segregácia rómskych rodín v bývaní a problematika nútených vysťahovaní
  • nedostatočná sociálna, hospodárska a právna ochrana LGBTI+ rodín
  • násilie na deťoch vrátane policajného násilia
  • prebiehajúca segregácia rómskych detí a detí so zdravotným znevýhodnením v školstve a šikanovanie v školách
Alternatívna práva je dostupná na stiahnutie a čitanie (pdf, 667 KB)