Európskemu výboru pre sociálne práva sme podali alternatívnu správu

Aktuality

Aj v tomto roku sme pripravili alternatívnu správu o implementácii vybraných záväzkov Slovenskej republiky, ktoré jej vyplývajú z Európskej sociálnej charty (revidovanej). Táto správa je vypracovávaná v súlade s čl. 23 (1) a čl. 27 (2) Európskej sociálnej charty pre potreby Európskeho výboru pre sociálne práva – monitorovacieho mechanizmu Rady Európy, ktorý vyhodnocuje súlad resp. nesúlad zmluvných štátov s chartou a s jej jednotlivými ustanoveniami. 

Dňa 2. februára 2022 predložila vláda Slovenskej republiky svoju 12. Národnú správu Európskemu výboru pre sociálne práva. V rámci tohtoročného monitorovacieho cyklu bol štát povinný podať informácie pre 3. tematickú skupinu ustanovení Európskej sociálnej charty (revidovanej) zameranú na práva pracovníkov a pracovníčok.

Ako národná inštitúcia pre ochranu a podporu ľudských práv sme privítali možnosť poskytnúť Výboru informácie o implementácii príslušných ustanovení revidovanej Charty a reflektovať na 12. Národnú správu. V rámci svojej Správy (pdf, 759 KB) sme sa sústredili najmä na implementáciu záväzkov a predchádzajúcich odporúčaní Európskeho výboru pre sociálne práva týkajúcich sa práva na primeranú odmenu (čl. 4 (3) revidovanej Charty), práva na dôstojnosť pri práci (čl. 26 revidovanej Charty) a práva na informácie a prerokovanie v prípade hromadného prepúšťania (čl. 29 revidovanej Charty). Zhrnuli sme takisto najdôležitejšie zmeny v oblasti právach pracovníkov a pracovníčok počas pandémie COVID-19 do konca roka 2020.