Prebiehajúce výskumné úlohy

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie

Realizácia: September 2020 – stále prebieha

Stredisko považuje deti a mládež z centier pre deti a rodiny (CDR) za jednu z rizikových skupín v oblasti uplatňovania práva na bývanie, a to najmä kvôli viacnásobnému znevýhodneniu súvisiacemu s absenciou rodinných väzieb a podpory, či s faktormi sociálneho vylúčenia a nebezpečenstva chudoby. Možnosť realizácie práva na bývanie ako súčasti práva na primeranú životnú úroveň, ktorý je zakotvený vo viacerých medzinárodných dokumentoch ratifikovaných aj SR (napr. v Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v Charte základných práv Európskej únii), je pre túto cieľovú skupinu často mimoriadne sťažený až znemožnený. Cieľom tejto výskumnej aktivity je preto nielen zmapovať existujúcu situáciu v oblasti prístupu mladých dospelých z CDR k bezpečnému a stabilnému bývaniu, či determinujúce faktory, ktoré majú na ich možnosti  v tomto smere zásadný vplyv. Zároveň je jej ambíciou identifikovať silné a slabé miesta “záchrannej siete”, ktorá pre cieľovú skupinu mladých dospelých z CDR v kontexte právneho systému Slovenskej republiky funguje, a tým prispieť do diskusie o zvýšení efektivity existujúcich podporných, ale aj poradenských mechanizmov.

Výstupy: Publikácia (pdf, 4,07 MB)
Informačný leták (sj) (pdf, 2 MB)
Informačný leták (eng) (pdf, 1,89 MB)

Kontakt: vicenova@snslp.sk