Medzinárodná spolupráca

Budovanie a posilňovanie stabilných vzťahov medzi nami a kľúčovým aktérmi na medzinárodnej úrovni je dôležité nie len pre nás ako národnú inštitúciu na podporu a ochranu ľudských práv a národný antidiskriminačný orgán, ale aj pre zlepšenie podpory a ochrany ľudských práv a základných slobôd na Slovensku.

Účastníci a účastníčky podujatia sedia za stolom

Vďaka partnerstvám a sieťovaniu s ďalšími národnými inštitúciami na podporu a ochranu ľudských práv a národnými antidiskriminačnými orgánmi z európskeho priestoru sa môžeme formovať ako silný expertný orgán na národnej úrovni a zabezpečovať prenos dobrých, osvedčených a udržateľných postupov v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd na Slovensko ako i šíriť dobrú prax zo Slovenska do zahraničia. Partnerstvá s národnými inštitúciami na podporu a ochranu ľudských práv na medzinárodnej úrovni môže Stredisko budovať aj vďaka svojmu členstvu v Globálnej aliancii národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (GANHRI). Na európskej úrovni aktívne pôsobíme v Európskej sieti národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv (ENNHRI) a v Európskej sieti národných antidiskriminačných orgánov (EQUINET).  

K čomu členstvo v sieťach slúži?

Členstvo vo vyššie uvedených sieťach nám umožňuje, aby sa mohlo pravidelne podieľať na tvorbe politík prijímaných na európskej úrovni ako in na nastavovaní štandardov pre prácu nezávislých inštitúcií pôsobiacich v oblasti ochrany a podpory ľudských práv a základných slobôd, vrátane zásady rovnakého zaobchádzania. 

Jednou z našich základných úloh je monitorovať a vyhodnocovať dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. O svojich zisteniach pravidelne informujeme mechanizmy zriadené na pôde Organizácie spojených národov (ďalej len „OSN“), a to najmä prostredníctvom výstupov pre OSN či alternatívnych správ. Medzi tieto subjekty najčastejšie patrí Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva a jeho osobitné mechanizmy (napr. osobitní spravodajcovia/spravodajkyne, expertné mechanizmy a pracovné skupiny), Rada OSN pre ľudské práva (prostredníctvom Univerzálneho periodického hodnotenia) a jednotlivé výbory zriadené na základe medzinárodných ľudsko-právnych dohovorov (napr. Výbor OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva, Výbor OSN proti mučeniu, Výbor  OSN pre práva dieťaťa a iné).