Tematické správy a iné stanoviská

Na požiadanie medzinárodných organizácií a ich jednotlivých inštitúcií, medzinárodných mimovládnych organizácií, akademických inštitúcií, iných národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a národných antidiskriminačných orgánov ako i Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskej siete národných orgánov pre rovnaké zaobchádzanie (EQUINET) poskytuje Stredisko informácie, dáta, hodnotenia a analýzy o stave uplatňovania ľudských práv a základných slobôd na Slovensku. Tieto výstupy sú vypracovávané v anglickom jazyku.

Správa o právnom štáte v Slovenskej republike

Od roku 2020 pripravuje Stredisko správu o právnom štáte v Slovenskej republike za príslušný rok. Táto správa tvorí súčasť podania Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv do Európskeho mechanizmu právneho štátu.

Európsky mechanizmus právneho štátu predstavuje ročný dialóg medzi Európskou komisiou, Radou Európskej únie, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ ako i národnými parlamentami, občianskou spoločnosťou a inými zainteresovanými aktérmi na tému právny štát. Bol zriadený Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2020/2092 zo 16. decembra 2020 o všeobecnom režime podmienenosti na ochranu rozpočtu Únie.

Správu o právnom štáte v Slovenskej republike vypracováva Stredisko pre potreby Európskej siete národných inštitúcií na podporu a ochranu ľudských práv a Európskeho mechanizmu právneho štátu v anglickom jazyku.

Viac informácií o úlohách národných inštitúcí na podporu a ochranu ľudských práv v oblasti právneho štátu nájdete tu.

Prehľad vydaných dokumentov:

ENNHRI Rule of Law Report 2020
ENNHRI Rule of Law Report 2021