O Stredisku

Sme nezávislou inštitúciou s dvoma mandátmi: národnej inštitúcie pre ľudské práva (NHRI) a národného antidiskriminačného orgánu (equality body). Čo to znamená?

Mandát NHRI (v súčasnosti status B): národné inštitúcie pre ľudské práva sú nezávislými inštitúciami zriadené na základe dohody medzi OSN a vládami suverénnych štátov, ktorých úlohou je monitorovať a skúmať dodržiavanie ľudských práv, poukazovať na ich porušovanie a šíriť povedomie o úlohe ľudských práv v demokratickej spoločnosti. Rozsah tohto mandátu je upravený zákonom.

Jednou z našich hlavných úloh je zabezpečiť, aby sa naše medzinárodné ľudskoprávne záväzky vhodným spôsobom odzrkadlili aj v Slovenskom právnom poriadku. V tejto súvislosti každoročne vydávame Správu o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovného zaobchádzania, ktorú si môžete pozrieť tu.

Mandát Národného antidiskriminačného orgánu (Equality body): národné antidiskriminačné orgány sú nezávislé organizácie, ktorých hlavnou úlohou je ochrana práv obetí diskriminácie. Tento mandát sme v roku 2004 získali na základe Zákona o rovnakom zaobchádzaní. Odvtedy monitorujeme dodržiavanie antidiskriminačnej legislatívy, zabezpečujeme právnu pomoc obetiam diskriminácie, zastupujeme ich v antidiskriminačných sporoch, vydávame odborné stanoviská o tom, čo diskriminácia je a čo nie, vzdelávame a zvyšujeme spoločenské povedomie o negatívnych dôsledkoch nerovného zaobchádzania.

Ročná záverečná správa:

ReadSpeaker Počúvajte Ročná záverečná správa o činnosti SNSĽP za rok 2020
ReadSpeaker Počúvajte Ročná záverečná správa o činnosti SNSĽP za rok 2019
ReadSpeaker Počúvajte Ročná záverečná správa o činnosti SNSĽP za rok 2018
ReadSpeaker Počúvajte Ročná záverečná správa o činnosti SNSĽP za rok 2017
ReadSpeaker Počúvajte Ročná záverečná správa o činnosti SNSĽP za rok 2016

Vnútorné predpisy:

ReadSpeaker Počúvajte Organizačný poriadok