Výskumné úlohy

V rámci výskumnej činnosti realizujeme rôzne typy výskumných aktivít: komplexnejšie dlhodobé výskumné úlohy zahŕňajúce kvantitatívne aj kvalitatívne metódy, jednoduchšie prieskumy a ankety, prípadové štúdie, pravidelné výskumné úlohy vyplývajúce z potrieb monitoringu.

Prebiehajúce výskumné úlohy

Mladí dospelí z centier pre deti a rodiny a uplatňovanie práva na bývanie

Realizácia: September 2020 – stále prebieha

Stredisko považuje deti a mládež z centier pre deti a rodiny (CDR) za jednu z rizikových skupín v oblasti uplatňovania práva na bývanie, a to najmä kvôli viacnásobnému znevýhodneniu súvisiacemu s absenciou rodinných väzieb a podpory, či s faktormi sociálneho vylúčenia a nebezpečenstva chudoby. Možnosť realizácie práva na bývanie ako súčasti práva na primeranú životnú úroveň, ktorý je zakotvený vo viacerých medzinárodných dokumentoch ratifikovaných aj SR (napr. v Medzinárodnom dohovore o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, v Charte základných práv Európskej únii), je pre túto cieľovú skupinu často mimoriadne sťažený až znemožnený. Cieľom tejto výskumnej aktivity je preto nielen zmapovať existujúcu situáciu v oblasti prístupu mladých dospelých z CDR k bezpečnému a stabilnému bývaniu, či determinujúce faktory, ktoré majú na ich možnosti  v tomto smere zásadný vplyv. Zároveň je jej ambíciou identifikovať silné a slabé miesta “záchrannej siete”, ktorá pre cieľovú skupinu mladých dospelých z CDR v kontexte právneho systému Slovenskej republiky funguje, a tým prispieť do diskusie o zvýšení efektivity existujúcich podporných, ale aj poradenských mechanizmov.

Výstupy: Publikácia
Informačný leták (sj)
Informačný leták (eng)

Kontakt: vicenova@snslp.sk

Ukončené výskumné úlohy

Násilie na senioroch a seniorkách a ich diskriminácia

Realizácia: Október 2020 – December 2020

Cieľom Strediska bolo prostredníctvom sprostredkovanej skúsenosti organizácií pracujúcich so staršími ľuďmi zmapovať výskyt a charakteristiky násilia na senioroch a seniorkách a ich diskrimináciu. Dotazník bol určený predovšetkým organizáciám poskytujúcim sociálne služby, ale bol tiež distribuovaný predstaviteľom oblastných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska. V oboch hlavných témach boli otázky zamerané na charakteristiku sledovaných javov (napr. formy násilia, páchatelia, oblasť a dôvody diskriminácie), podmienky a formy poskytovanej podpory seniorom a seniorkám,  mieru informovanosti seniorov a senioriek o možnostiach pomoci a potreby organizácií pre lepšiu prevenciu a kvalitnejšie služby v súvislosti s násilím a diskrimináciou. Prostredníctvom zistení z prieskumu chce Stredisko prispieť k lepšiemu porozumeniu problematike násilia na ľuďoch vo vyššom veku, potrebám a podmienkam činnosti organizácií poskytujúcich sociálne služby, komunitné či voľnočasové aktivity a zároveň načrtnúť vhodné nasmerovanie aktivít nielen pre verejné inštitúcie, ale aj pre organizácie podporujúce ľudské práva

Výstupy: Správa z prieskumu
Informačný leták (sj)
Informačný leták (eng)

Kontakt: mariassyova@snslp.sk


Možnosti zosúlaďovania pracovného a súkromného života na Slovensku

Realizácia: január 2020 – december 2020

Stredisko realizovalo kvantitatívny a kvalitatívny výskum zameraný na nasledovné čiastkové oblasti:

  1. Flexibilné formy práce na Slovensku – prostredníctvom kvantitatívnych výskumných metód boli analyzované skúsenosti zamestnancov a zamestnankýň v trvalom pracovnom pomere a prax zamestnávateľov. V rámci výskumu bol realizovaný zber dát formou dvoch dotazníkov.
  2. Právo na dôstojné pracovné podmienky, ochranu pracovného miesta počas čerpania materskej a rodičovskej dovolenky ako aj prístup k podporným nástrojom zosúlaďovania práce a rodiny (služby starostlivosti o deti v rannom detstve, materská škola, služby starostlivosti o odkázaných členov rodiny) boli skúmané kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi výskumnými metódami. Dotazník, zverejnený prostredníctvom online platformy bol distribuovaný v spolupráci s Úniou materských centier, Platformou rodín detí so zdravotným znevýhodnením, O.Z. Jeden rodič a mediálnymi partnermi Zároveň boli realizované tri fokusové skupiny so zástupcami rôznych cieľových skupín (napr. matky na RD a MD, rodičia detí so zdravotným znevýhodnením, odbory, rodičia samoživitelia). Hlavnou časťou kvalitatívneho výskumu bolo 40 individuálnych rozhovorov s respondentkami, ktoré sú v náročných situáciách – samoživiteľky, matky detí so zdravotným znevýhodnením, matky v neistých formách zamestnania. Výskumný zámer bol navrhnutý v januári, zrecenzovaný v apríli a realizovaný v období júl – október, štatistická analýza a analýza kvalitatívnych dát bola realizovaná v novembri a decembri.
  3. Treťou oblasťou výskumu bolo rozdelenie starostlivosti o domácnosť a o deti, ktorú Stredisko skúmalo prostredníctvom dotazníka, zber dát bol realizovaný v spolupráci s agentúrou. Z dôvodu užšie zadefinovaných výskumných otázok a cieľovej skupiny, bol dotazník určený pre heterosexuálne žijúcich partnerov – rodičov detí od 3 – 15 rokov. Z výskumu tak boli vylúčené neheretosexuálne páry, ale aj samoživitelia/samoživiteľky.

Výstupy: Správa z prieskumu (tbs)

Kontakt: mariassyova@snslp.sk