Dočasné vyrovnávacie opatrenia

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia  slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Sú časovo obmedzené. Začiatok, prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení, je podmienený výskytom diskriminácie. Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení  končí vtedy, ak nepriaznivé dôsledky diskriminácie, respektíve diskriminácia samotná, boli kompenzované a pokiaľ možno zanikli.

Pre viac informácií o dočasných vyrovnávacích opatreniach si pozrite naše publikácie a materiály:

ReadSpeaker Počúvajte Informačný materiál
ReadSpeaker Počúvajte Monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti dočasných vyrovnávacích opatrení v podmienkach Slovenskej republiky
ReadSpeaker Počúvajte Dočasné vyrovnávacie opatrenia (publikácia)

Kapitoly o DVO zo Správ o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike

ReadSpeaker Počúvajte Rok 2018
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2017
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2016
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2015
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2014
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2013
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2012
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2011
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2010
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2009
ReadSpeaker Počúvajte Rok 2008

Stredisku sú podľa ustanovenia § 8a ods. 4 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len ,,antidiskriminačný zákon“) orgány oprávnené na prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení (ďalej v  texte ako „DVO“) povinné podávať správy o týchto skutočnostiach.

Sumarizáciu týchto správ si môžete pozrieť v nasledujúcich dokumentoch:

ReadSpeaker Počúvajte Boťany
ReadSpeaker Počúvajte Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity