Dočasné vyrovnávacie opatrenia

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia  slúžiace na vyrovnávanie nerovností a znevýhodnení, ktoré sa spoločne nazývajú diskriminácia. Slúžia na odstránenie diskriminácie u konkrétnych skupín ľudí. Smerujú k vytváraniu rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti či k bývaniu. Sú časovo obmedzené. Začiatok, prijatie dočasných vyrovnávacích opatrení, je podmienený výskytom diskriminácie. Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení  končí vtedy, ak nepriaznivé dôsledky diskriminácie, respektíve diskriminácia samotná, boli kompenzované a pokiaľ možno zanikli.

Pre viac informácií o dočasných vyrovnávacích opatreniach si pozrite naše publikácie a materiály:

Informačný materiál
Monitorovanie a vyhodnocovanie účinnosti dočasných vyrovnávacích opatrení v podmienkach Slovenskej republiky
Dočasné vyrovnávacie opatrenia (publikácia)

Kapitoly o DVO zo Správ o dodržiavaní ľudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike

Rok 2018
Rok 2017
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008

Stredisku sú podľa ustanovenia § 8a ods. 4 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej len ,,antidiskriminačný zákon“) orgány oprávnené na prijímanie dočasných vyrovnávacích opatrení (ďalej v  texte ako „DVO“) povinné podávať správy o týchto skutočnostiach.

Sumarizáciu týchto správ si môžete pozrieť v nasledujúcich dokumentoch:

Boťany
Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity